Leisure facilities/ Casino - Prince Club (Temporary being closed for renovation)

Khách sạn Imperial Huế đang tìm đôi tác liên kết kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng (Casino -  đã được cấp phép hoạt động 50 năm kể từ năm 2006) tại tầng 01 khách sạn, với tổng diện tích từ 500m2 đến 1000m2. Nếu Quý khách có nhu cầu muốn liên kết kinh doanh, vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau:

*Khách sạn Imperial Huế

  • Địa chỉ: Số 8 Hùng Vương, Tp Huế, Thừa Thiên Huế
  • Tel: 0905 444 464 ( Cô Nguyễn Thị Thùy Trang – Tổng giám đốc)
  • Email: gm@imperial-hotel.com.vn
  • Website: www.imperial-hotel.com.vn

         Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2017

         Chủ tịch HĐQT -  Nguyễn Xuân Đức

The Imperial hotel Hue is looking for a joint venture  in casino games (licensed from 2006 with 50 operation years) on the  1st floor of the hotel with space features from 500m2 to 1000m2.  If you’d like to joint venture with us, please contact us following information as bellows:

  • Imperial Hotel Hue.
  • Address: No 08, Hung Vuong street, Hue City
  • Tel: 0905 444 464 ( Ms. Nguyen Thi Thuy Trang – General Manager)
  • Email: gm@imperial-hotel.com.vn
  • Website: www.imperial-hotel.com.vn

               Hue city, 27th February, 2017

               Chairman - Nguyen Xuan Duc/Mr.